A Kisbéri Alapellátási Központ bemutatkozása

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ


Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Intézményünket a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás alapította 2006-ban. Fenntartója, felügyeleti szerve: Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.
Az integrált szociális intézmény a Kisbéri kistérségben látja el a család és gyermekjóléti szolgáltatás, család és gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás feladatait.
Az intézmény működési területe: az alig több mint 20000 fő lakosú Kisbéri kistérség 17 települése, úgymint Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány és Vérteskethely.
Szervezeti struktúránk szerint: Az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a család és gyermekjóléti szolgálat, a család és gyermekjóléti központ szakmai egységének vezetője, kisbéri székhely idősek nappali ellátásának szakmai vezetője, a házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője, valamint a falugondnokok. A munkatársak egymással mellérendelt munkakapcsolatban állnak.
A család és gyermekjóléti szolgálat, a család és gyermekjóléti központ szakmai egységének vezetői irányításával látják el a szolgálat és a központ munkatársai a jogszabály által meghatározott feladataikat.
A kisbéri székhely idősek nappali ellátásának szakmai vezetője a nappali ellátás vezető gondozó feladatkörét végzi, míg a házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője végzi a gondozási körzetéhez tartozó gondozónők szakmai irányítását.


A falu és tanyagondnoki szolgálat

A Falugondnoki Szolgálat keretében intézményünk telephelyin, Csépen, Akán, Bakonybánkon, Vérteskethelyen és Keréktelekin falugondnok, míg székhelyünk alá rendelve, Bakonysárkányon tanyagondnok látja el a jogszabályban előírt feladatokat.
A falu – és tanyagondnoki szolgálatunk az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátására jött létre.
A falu – és tanyagondnoki szolgálatunk 2008 óta már működik, folyamatosan bővül és fejlődik.
A falu és tanyagondnoki szolgáltatások működési engedélye határozatlan idejű, és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő állami finanszírozási rendszerbe a jogszabály erejénél fogva befogadott.
A falu és tanyagondnoki szolgáltatást 6 fővel látjuk el, kollégáink régóta dolgoznak nálunk, nagy tapasztalattal rendelkeznek. Közülük ketten 2007, ketten 2010, míg egy fő 2011 óta áll alkalmazásunkban. Ők mind megfelelnek a képesítési előírásoknak.
A Kerékteleki községben 2020-ban működési szolgáltatatási nyilvántartásba bejegyzett szolgálat falugondnoka a falugondnoki tanfolyamra jelentkeztetésre került.
Tárgyi feltételeink kiválóak, minden telephelyünk illetve a tanyagondnoki szolgálatunk a saját településén úgynevezett nyitva álló helyiségben a többi szakfeladatunkkal együtt került elhelyezésre. Itt megtalálható telefon, internet, nyomtató, várakozó és mosdó helyiség, akadálymentesítettség.
A feladatellátáshoz használt falubuszok közül 4 szinte új, pályázatból vásárolt, míg kettő személygépkocsi a falugondnok saját tulajdonú járműve.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2870 Kisbér Angol kert 1.
06-34-353133, 06-70 2607644
kisberszockozpont [kukac] gmail [pont] com,
kisberszockozpont [kukac] citromail [pont] hu
https://kisberszockozpont.eoldal.hu


A területi szakmatámogatás kapcsolattartója és munkacsoport tagja:

Finta János
(Intézményvezető)

1982-ben érettségizett a veszprémi Vegyipari és Alumíniumipari Szakközépiskolában.
Érettségi után azonnal elhelyezkedett Gicen a Kisegítő Iskola és Nevelőotthonban, későbbi nevén a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban, amelyben 25 évet dolgozott annak megszűnéséig. Kezdett gyermekfelügyelőként, majd végigjárta a „ranglétrát” és az intézmény utolsó éveiben igazgatóként tevékenykedett.
A Gicen töltött évek után 4 hónapra Oroszlányban helyezkedett el, mint családgondozó az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál.
2008 júliusától a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője.

1989-ben szerezte első diplomáját a Bárczi G. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon, levelező tagozaton.
2000-ben szintén levelező tagozaton szerezte meg második diplomáját, mégpedig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán másoddiplomás képzésben igazgatásszervező szakon.
2005-ben a BME Közoktatási Vezető Szakán kiegészítő diplomát szerzett, és még ebben az évben letette a szociális szakvizsgát gyermekvédelmi szakellátásból.
2012-ben a Pannon Egyetemen mesterképzés keretében okleveles pedagógiatanár végzettséget kapott.
Folyamatosan képzi magát, melynek következtében mediátor, ellátottjogi képviselő, gyermekjogi képviselő, idősügyi referens képzettségekkel is rendelkezik.
2018-ban végezte el a Szociális ágazati mester vezetőképzést.

Finta János

Elérhetőségek:
kisberszockozpont [kukac] gmail [pont] com, +36 30 273 72 59